Vyúčtovanie ceny tepla -  rok 2021

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vykonala vyúčtovanie ceny tepla za rok 2021. Hospodárnou výrobou a dodávkou tepla a teplej vody a úspornými opatreniami vznikol preplatok vo výške 167 825,61 € s DPH, ktorý spoločnosť BARDTERM, s.r.o vrátila svojim zmluvným odberateľom, t. j. správcom bytových domov, organizáciám a školám.

Jednotková cena tepla v roku 2022 bez DPH:              - variabilná zložka:    0,0421 €/kWh                   - fixná zložka:        210,3490 €/kW       
Táto jednotková cena tepla je zvýšená  oproti roku 2021 o 8 % z dôvodu enormného nárastu všetkých vstupov a to tak vo fixnej, ako aj vo variabilnej zložke pri  všetkých druhoch energií. Aj z dôvodu, že nakupujeme teplo vyrábané z biomasy bolo zvýšenie ceny tepla  jedno z najnižších na Slovensku. Všetky ceny tepla sú zverejnené  na webovej stránke Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

  
   Ing. Vaňková Mária
   konateľka spoločnosti