Hlavnou činnosťou spoločnosti BARDTERM, s.r.o. je zabezpečovanie služieb v oblasti dodávok tepla a teplej úžitkovej vody a poskytovanie  služieb v oblasti výroby, rozvodu, predaja tepla a služby v oblasti meracej a regulačnej techniky.
Naša spoločnosť svojimi príspevkami podporuje činnosť škôl, neziskových organizácií, športových a kultúrnych organizácií v okrese, predovšetkým v našom meste.
Všetky dary sú poskytnuté iba na základe Darovacej zmluvy, v ktorej sa príjemca zaväzuje, že poskytnutý dar bude použitý len na účel uvedený v zmluve alebo na základe Zmluvy o reklamnej spolupráci, príp. Zmluvy o reklame.
Prijímateľom pomoci (daru) a žiadateľom môže byť fyzická osoba, športový klub, športový zväz, občianske združenie, nezisková organizácia, škola, sociálne zariadenie, príspevková organizácia. Financovaný projekt nesmie byť realizovaný za účelom dosiahnutia zisku obdarovaného.
Všetky žiadosti o dary sú zapísané do zoznamu žiadateľov o dar.
V žiadosti je potrebné uviesť základné údaje o žiadateľovi a účel, na ktorý sa poskytnutie finančných prostriedkov žiada.
Po schválení výšky poskytnutého finančného príspevku bude vypracovaná zmluva, ktorá bude zaslaná príjemcovi na podpis. Po doručení podpísanej zmluvy budú finančné prostriedky príjemcovi odoslané na účet uvedený v zmluve v dohodnutej lehote.
Žiadateľ, či už osoba alebo organizácia bude vyrozumená iba v prípade schválenia daru.
Spoločnosť si vyhradzuje právo neodpovedať na podanú žiadosť. Na poskytnutie daru nie je právny nárok.

Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. nie je  prijímateľom žiadnych darov.Prehľad poskytnutých darov rok 2016 – 2019
Prehľad poukázania 2% dane z príjmu rok 2016 - 2019
Prehľad poskytnutých darov rok 2019 – 2022
Prehľad poskytnutých darov rok 2023