Valné zhromaždenie 
 
Najvyšším orgánom spoločnosti je Valné zhromaždenie spoločníkov,
ktorého predsedom je primátor mesta Bardejov, p. MUDr. Boris Hanuščák.

 

 
 

 
Dozorná rada 

Medzi najzákladnejšie úlohy dozornej rady patrí:
vykonáva činnosti predovšetkým v oblasti kontroly
zúčastňuje sa valného zhromaždenia 
pri splnení zákonom stanovených podmienok je povinná zvolať valné zhromaždenie
je oprávnená domáhať sa vyslovenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pre jeho rozpor so zákonom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami
v určitých zákonom vymedzených prípadoch je oprávnená zastupovať spoločnosť
 
Meno a priezvisko člena dozornej rady Funkcia
Mgr. Stanislav Soroka, MBA Predseda
Ing. Ján Pecuch Člen
Ing. Andrea Štefanková Člen
Slavomír Hudák Člen
Mgr. Eva Kučová Člen
 
 

 
Vedenie spoločnosti 

Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Funkcia konateľa je volená valným zhromaždením.


 
                                 Konateľka - Riaditeľka spoločnosti
Ing. Mária Vaňková


 
Vedúci technického úseku Poverená vedúca ekonomického úseku Vedúci plavárneIng. Vladimír Mihalco Ing. Dana Petriková Peter Zápach