Mesto Bardejov:    
http://www.bardejov.sk/

SLOVENSKÝ ZVAZ VÝROBCOV TEPLA:   
http://www.teploslovenska.sk/

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví:   
http://www.urso.gov.sk/

Slovenská energetická a inovačná agentúra SIEA 
http://www.siea.sk

Štátna energetická inšpekcia 
http://www.sei.sk

ONline Bardejov