CENA TEPLA 
 
Cena tepla je regulovaná právnymi predpismi a jej maximálna cena nesmie byť prekročená, čo znamená, že si ju dodávateľ tepla nemôže určiť svojvoľne a preto podľa súčasnej legislatívy ju určuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ako nezávislý orgán. Dodávateľ tepla môže predávať teplo konečnému spotrebiteľovi len v cene určenej  Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Stanovenie ceny tepla usmerňuje a reguluje Výmer ÚRSO, ktorý určuje čo sa môže dať do variabilnej a fixnej zložky /rozsah finančných prostriedkov resp. obmedzenie ich výšky, ktoré je možné do ceny tepla započítať.
 
Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek:
 
Variabilná zložka
Do variabilnej zložky ceny tepla sa zahrňujú všetky energetické vstupy (zemný plyn, nákup tepla, elektrická energia,  technologická voda, technologické hmoty). Variabilná zložka sa vykazuje vo faktúrach v kWh.
Variabilnou zložkou je množstvo tepla z odpočtu meračov tepla.
 
Fixná zložka
Konečný spotrebiteľ v tejto časti ceny tepla platí za služby a budúce investície do kotolní(opravy a povinné prehliadky a skúšky, výmeny kotlov a ohrievačov vody a iných zariadení po uplynutí životnosti, preventívny servis). Fixná zložka maximálnej ceny tepla sa fakturuje za regulačný príkon dohodnutý na odbernom mieste. Regulačný príkon za odberné miesto sa v zmysle platnej legislatívy vypočítava ako podiel množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu TÚV t-2 v kWh a počtu hodín 5300. Regulačný príkon sa označuje v kW. Fixné náklady je možné zahrnúť do skutočnej ceny tepla vo výške oprávnených nákladov, ktoré sú preukázané účtovnými dokladmi a podľa limitu regulovanej zložky fixných nákladov.