(energia.sk; 20/02/2013; energia.sk ; Zaradenie: energia.sk) 
Dostali ste ponuku odpojiť sa od centrálneho zdroja tepla (CZT) a vybudovať domovú kotolňu. Čo by ste si ale ako domácnosť mali zvážiť, ak vám správca alebo ktokoľvek iný ponúkne odpojenie odCZT? Aké podmienky musia byť splnené, aby sa inštalácia domovej kotolne oplatila? 
Cieľová skupina  -  Majitelia bytov v bytových domov.
Čo by ste mali vedieť? -Pri porovnávaní CZT a domovej kotolne, by ste sa nemali spoliehať len na  percentuálne vyjadrovanie možných úspor
-Nezanedbajte starostlivosť o domovú kotolňu, nemusela by sa vyplatiť
-Ak chcete ušetriť, zmeňte aj svoje spotrebiteľské správanie
 
Vybudovanie samostatnej domovej kotolne a odpojenie sa od CZT nerieši samotnú problematiku úspor, pretože sa iba jeden zdroj výroby tepla nahradí druhým. Hlavným porovnávacím kritériom je predovšetkým cena za 1 kWh. Aj tento ukazovateľ ale môže viesť k skreslenému výsledku. Na získanie reálneho posúdenia vhodnosti jednotlivých možností by ste mali zvážiť viaceré aspekty. Mali by ste brať do úvahy - náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie, náklady na inžiniersku činnosť, cenu kotla, jeho osadenie a zavedenie, poplatok za odpojenie od CZT, mzdové náklady na prevádzku, náklady na povinné pravidelné odborné prehliadky a skúšky, náklady na údržbu, náklady za energie, poplatky za znečistenie ovzdušia.
 
V tomto prípade, pri porovnávaní CZT a domovej kotolne, by ste sa nemali spoliehať len na percentuálne vyjadrovanie možných úspor. Vždy treba sledovať absolútnu výšku nákladov pred a po realizácii vlastného zdroja. Kotolňu je napríklad nutné aj správne nadimenzovať, a aj preto pri nedostatočnom využití nemusí dosahovať očakávanú účinnosť.
 
Zároveň sa od navrhovanej technológie odvíjajú aj investičné náklady. Aj tu platí, že čím je technológia modernejšia, tým je potrebných viac investícií.

Na čo sa zamerať, ak uvažujete o domovej kotolni
Ak bytový dom zvažuje investíciu do vlastnej kotolne, mali by ste poznať potrebu tepla pre  dom počas obdobia životnosti nového kotla. Tepelná sústava by mala byť vyregulovaná, tzn. prispôsobená aktuálnej potrebe tepla v jednotlivých častiach domu. 
Pri každej inštalácii individuálneho zdroja tepla je potrebné získať aj vyjadrenie obce, či je jeho výstavba v súlade so schválenou koncepciou zásobovania teplom. Každý dom, ktorý uvažuje o odpojení sa od CZT by si mal nechať vypracovať nezávislú analýzu už spomínaných predpokladaných nákladov na prevádzku domovej kotolne. 
 
Odpojiť či neodpojiť?
Centrálne zásobovanie teplom má niekoľko základných atribútov. Sú to hlavne :   
hospodárnosť, komfort a komplexné služby, spoľahlivosť, bezpečnosť a ekológia.
 
 Výhody CZT 
-vyššia účinnosť výroby tepla
-centrálny servis a údržba zariadenia
-jednoduchšia možnosť využívania alternatívnych zdrojov
-nepretržitá poruchová služba           
 
 Nevýhody CZT 
-zastarané technológie
-nízka efektívnosť rozvodných systémov
-nedostatočná regulácia
-vyššie náklady na revízie
-vyššie režijné náklady
 
Nezanedbajte starostlivosť, nemuselo by sa to vyplatiť
 "Zariadenia na výrobu tepla patria medzi tzv. "vyhradené zariadenia". Znamená to, že sú rizikové a môže im hroziť závažná porucha. Práve vďaka tejto kategorizácii podliehajú výrobcovia tepla v rámci CZTprísnym kontrolám. Výrobcovia podliehajú pravidelným revíznym kontrolám, ktoré už nie sú také samozrejmé v prípade domových kotolní. Určite nepodceňte bezpečnostné opatrenia, pretože kotolňa sa nachádza pod obytnými priestormi.
U individuálnych zdrojov sa povinnosť pravidelných revízii výrazne podceňuje a zanedbáva," informujeSlovenský zväz výrobcov tepla (SZVT).
 
O vlastnú kotolňu sa musí jej prevádzkovateľ starať v zmysle príslušnej legislatívy - Zákona č. 99/2007 Z. z., ktorý dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike, ako aj Zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade pripojenia sa do systému CZT sa povinnosti prenášajú na dodávateľa, na ktorého sa vzťahuje zákon o tepelnej energetike.
 
V rámci systému CZT platia prísne pravidlá aj v prípade znečisťovania životného prostredia a výrobcovia v systéme CZT sú prísne kontrolovaní štátnymi orgánmi. Efektívnosť týchto kontrol sa prejavuje najmä pri veľkých zdrojoch.
 
Za nespornú výhodu centrálneho zásobovania teplom možno považovať to, že zdroje tepla pri CZT sú umiestnené obyčajne mimo obytnej zóny a umožňujú lepšie rozptýlenie škodlivých emisií než malé domové kotolne, ktoré vypúšťajú splodiny priamo v mieste spotreby.
 
Vyskúšajte zmeniť aj spotrebiteľské správanie
Často obyvatelia bytových domov investujú prostriedky do vybudovania nového individuálneho zdroja tepla. Ešte predtým však skúste pouvažovať aj o ďalších úsporných opatreniach, ako zateplenie, výmena starých okien, príp. zmena spotrebiteľského správania sa. V prípade, že sa domácnosti rozhodnú bytový dom zatepliť, inštalovať termoregulačné ventily a osadiť napríklad aj nové plastové okná, potreba tepla celého bytového domu sa znižuje a môže dosiahnuť približne 30 %.
 
Predtým, než sa definitívne rozhodnete vybudovať domovú bytovú kotolňu, poraďte sa s  nezávislým odborníkom.
 
 (c) energia.sk