"Zastropovanie" ceny tepla pre vybraných koncových odberateľov


Ceny tepla pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla ostanú aj v budúcom roku na úrovni roka 2023. Vyplýva to z nariadenia 475/2023, ktoré schválila vláda. Maximálna cena tepla môže byť najviac vo výške 199 eur na megawatthodinu (MWh) vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). „Návrhom nariadenia vlády sa ustanovuje maximálna cena za regulovanú dodávku tepla pre koncových odberateľov:
  • v bytových objektoch 
  • odberateľov tepla v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb
  • prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
  • študentských domovoch
pre ktorých bude cena tepla v roku 2024 zastropovaná na úrovni roka 2023,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k schválenému materiálu.
Pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určí vláda týmto nariadením, sa má vysporiadať prostredníctvom úhrady od Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Vláda svojím nariadením reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré majú dosah najmä na domácnosti. Nariadenie vlády nadobudne účinnosť od 1. januára 2024.

Viac informácii:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/475/
https://www.mhsr.sk/energetika/vyplatene-energodotacie-a-kompenzacie/vyplatene-ziadosti-o-kompenzacie-za-teplo/uhrada-rozdielu-ceny-tepla-na-rok-2024-v-zmysle-nariadenia-vlady-slovenskej-republiky-c-4752023?csrt=16547608136931915074

Zdroj:
https://openiazoch.zoznam.sk/energetika/ceny-tepla-pre-domacnosti-ostanu-v-roku-2024-na-urovni-tohto-roka/