Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. Bardejov má od 1.4.2020 upravenú pracovnú  dobu  na Dispečingu spoločnosti
od 7,30 – 21, 30 hod.  č. t. 472 2643, 09011 054 006.
     
Riešime iba nedostatky v dodávke tepla pre ÚK a TÚV týkajúce sa celého bloku a nie jednotlivých bytov.
Poruchy v jednotlivých bytoch je potrebné hlásiť svojmu správcovi.