Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. Bardejov má  pracovnú  dobu  na Dispečingu spoločnosti
od 5,30 – 21, 30 hod.  č. t. 472 2643, 09011 054 006.
     
Riešime iba nedostatky v dodávke tepla pre ÚK a TV týkajúce sa celého bloku a nie jednotlivých bytov.
Poruchy v jednotlivých bytoch je potrebné hlásiť svojmu správcovi.