Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. Bardejov má počas celého roka stálu službu na Dispečingu spoločnosti č. t. 472 2643, 09011 054 006.
     Riešime iba nedostatky v dodávke tepla pre ÚK a TÚV týkajúce sa celého bloku a nie jednotlivých bytov.
     Poruchy v jednotlivých bytoch je potrebné hlásiť svojmu správcovi.