O Z N Á M E N I E
 
Dňa 12. 12. 2022 nám bola Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) pre rok 2023 rozhodnutím č. 0173/2023/T schválená cena variabilnej zložky ceny tepla - 0,0707 €/kWh a fixnej zložky ceny tepla – 239,7862 €/kW.
Nariadením vlády č. 464/2022 zo dňa 15.12.2022 a následne nariadením vlády č. 464/2022 zo dňa 29.12.2022 bolo rozhodnuté, že zvýšenie jednotkovej ceny tepla môže byť maximálne 20 €/MWh s DPH oproti poslednej schválenej cene  tepla platnej za rok 2022.
Variabilná zložka ceny tepla pre bytové domy (byty) bude fakturovaná vo výške 0,05529 €/kWh a fixná zložka 239,7862 €/kW.
Pre ostatných odberateľoch tepla bude variabilná zložka ceny tepla fakturovaná vo výške 0,0707 €/kWh a fixná zložka ceny tepla vo výške                   239,7862 €/kW.
Ceny tepla sú uvedené bez DPH.
 
 
Ing. Vaňková Mária                                                                                                                                                     
konateľka spoločnosti BARDTERM, s.r.o. Bardejov